Årsberetning for år 2006 

Bestyrelsen konstaterer med glæde, at interessen for lokalhistorien kan fastholdes. I alt er ca. 560 husstande i Hørsholm og Omegn tilmeldt foreningen, hvilket svarer til ca. 700 medlemmer, måske mere. Dette giver os muligheder for at fremme foreningens formål, og støtte Museet, i dets stadige bestræbelser, for at bevare og udbygge dets aktiviteter.

Der har i 2006 været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Fire af bestyrelsens medlemmer er tillige medlemmer af Museets bestyrelse. Poul Erik Stjernholm beklæder her posten som formand. I efteråret ansøgte Elisabeth Just Møller om orlov, hvilket bestyrelsen bevilligede. Eva Würtz overtog posten som bestyrelsesmedlem i Museumsforeningen, Poul Væver overtog posten som bestyrelsesmedlem i Museet og Jens Th. Hansen overtog posten som ansvarshavende redaktør.

Den nuværende arrangementsgruppe begyndte sit arbejde i efteråret 2005. Foreningen bestræber sig på at der afholdes mellem 6-8 arrangementer årligt, heraf ca. halvdelen som gratis arrangementer.

I 2006 var der 5 arrangementer i forårsmånederne og 4 i efteråret.

Arrangementerne var alle pænt besøgte, når man bortser fra Sommerfesten, som regnede væk.

Året begyndte med Oldtidsminderne i Folehaven og afsluttede med besøg i Grevinde Danners lejlighed i København.

Derimellem var der følgende arrangementer:
Historiens dag på Mortensstrupgård, Hofkoncert på Sneppen med musik fra Barokken, derefter Generalforsamling, hvor historikeer fra By-musset i København fortalte om udgravningerne i det indre København, så kom busturen til Københavns Landbefæstning, Sommerfesten i Slotshaven, hvor emnet var ”Rundt om 30.erne”. Turen til Hven i  septemeber og så endnu en tur til Mortenstrupgård.

Sommerfestens gæster var ualmindelig udholdende. Det regnede stort set fra start til slut, men hele arrangementet blev gennemført med de udholdende gæster som et lydhør publikum. Vi havde håbet på 1500 deltagere, men hvis der var 300 deltagere, så var det det. Kun Musikskolens deltagelse blev annulleret, fordi instrumenterne ikke kunne tåle regnen.

Foreningen deltog i Foreningernes Dag på Ridebanen i Hørsholm. Desværre regnede dagen væk.

Elisabeth Just Møller har igen i år gennemført interviews, hvor ældres beretninger om livet i Hørsholm optages på video. De mange optagelser bliver opbevaret på Hørsholm Egns Museums lokalarkiv, og bliver således bevaret for eftertiden. De personlige interviews er båndlagte i 75 år, det er kun, hvis der gives tilladelse fra den interviewede, at optagelserne kan offentliggøres tidligere.

Nyhedsbladets redaktion, Elisabeth Just Møller og Lene Bruunsgaard har igen i år udført et stort arbejde med at forestå bladets fire udsendelser. Især har trykkeriet givet mange problemer. Formanden har vikarieret under Elisabeth Just Møllers orlov.

Museets årbog bliver igen i år udsendt til medlemmerne. Arbejdet med dette års årbog hviler på Lisbet Hein og Poul Væver. Vi i bestyrelsen er glade for igen, som i så mange tidligere år, at få lov til at udsende den til medlemmerne. Alene Museets Årbog er kontingentet værd.

Foreningen var i år repræsenteret på det årlige møde for amtets ca. 20 lokalforeninger, hvor der drøftes samarbejde og hentes inspirerende idéer. Lokalforeningen i Slangerup var værter.

Bestyrelsen besluttede i eftersommeren 2006 at foreningen skulle have sin egen Hjemmeside. Lone Puge havde givet tilsagn om at hun ville påtage sig opgaven. Det er vi i bestyrelsen i dag meget glade for. Vi synes at vi har fået en inspirerende Hjemmeside, hvor vi, hen ad vejen, håber at, kan få flere nuværende og kommende medlemmer i tale. Er der medlemmer der har gode ideer til Hjemmesiden, er I altid velkomne til at kontakte Lone Puge. Hjemmesidens adresse er: www.museums-foreningen.dk .

Økonomi. Bestyrelsen har igen i år søgt og fået økonomisk støtte under ”Hørsholm-ordningen”. Takket være en ekstra indsats fra foreningens kasserer, Poul Væver, og regnskabsføreren, Kate Olsen, har vi fået flere oplysninger om medlemmernes fødselsdage og år, og dermed en øget økonomisk støtte fra ”Hørsholm-ordningen”. En yderligere forøgelse af denne værdifulde støtte, vil endnu nogle medlemmer over 65 år kunne give, ved at oplyse os om deres fødselsdag og år. Det kan i øvrigt gøres over den nye Hjemmeside. Økonomien er i øvrigt sund. Der henvises til regnskabet og kassererens beretning på generalforsamlingen.

Selvom det forgangne altid dominerer en årsberetning, så er det fortsat bestyrelsens opfattelse, at det er godt at berette lidt om den kommende tid. Arrangementsgruppen, der i 2007 består af Hanne Bødtger, Anne-Vibeke Hussing og Ellinor Nielsen, har tilført os de nødvendige ressourcer og kreativitet, der skal til for at vi får nogle spændende og givende arrangementer. Der er allerede mange spændende idéer på bedding og der er lagt planer for forenings arrangementer år frem i tiden. Desværre bliver der ingen fest i slotshaven i 2007. Arrangementet i 2006 var meget krævende for arrangementgruppen og et godt og fængende tema for 2007 er endnu ikke fundet. Bestyrelsen har i et kollektivt samarbejde bestræbt sig på at arbejde med emner og finde på arrangementer, som vi tror har interesse for medlemmerne. Fornemmelsen for, hvad andre ønsker, kan være meget godt, men ikke altid tilstrækkeligt til at dække emnekredsen bredt.Derfor beder vi medlemmerne om at fremkomme med både positiv kritik og med ideer til det fremtidige arbejde i Museumsforeningen. Ring eller skriv, herunder indlæg til Nyhedsbrevet eller til Hjemmesiden, bestyrelsen vil gerne arbejde for medlemmernes interesser. Derfor opfordre bestyrelsen, foreningens medlemmerne, til at fremkomme med ideer, idet Museumsforeningen har Hørsholm Kommunes opbakning til nye arrangementer. Temaet skal gerne have have udgangspunkt i Hørsholm og Omegn.

Til slut en personlig varm tak til bestyrelseskollegerne Elisabeth Just Møller, Poul Væver, Poul Erik Stjernholm og Hanne Bødtger samt til suppleanterne Ruth Hallander, Eva Würtz og Thorkild Gruelund samt til Lene Bruunsgaard og Lone Puge, for et ualmindelig positivt samarbejde. Tak til Eva Würtz fordi hun så beredvilligt overtog bestyrelsesposten, da Elisabeth Just Møller gik på orlov. Endvidere en tak til revisor Erik Wetche og ikke mindst til museets ledelse og medarbejdere, Lisbet Hein, Hans Jørgen W. Jensen og Ole Lass Jensen, samt Kate Olsen for et forbilledligt godt samarbejde. Endelig en varm tak til alle medlemmerne, der jo er det bærende fundament under foreningen.

På bestyrelsens vegne  

Jens Th. Hansen, formand

---o0o---


 Samhandelsbetingelser KLIK HER
 Museumsforeningen For Hørsholm & Omegn  (CVR nr. :29738041)
 Sdr. Jagtvej 2
 2970 Hørsholm
 Mail: bestyrelsen@museums-foreningen.dk